Safeguard Banner

 

 

Chi tiết và chính sách về việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của tổng địa phận Brisbane https://brisbanecatholic.org.au/support/safeguard/

…vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.
Mác-cô 10:14

Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn dễ bị tổn thương là một món quà từ Thiên Chúa với quyền tự do về phẩm giá của cuộc sống, sự tôn trọng và an toàn về sự tổn hại thể chất và tinh thần. Họ phải được trân trọng, nâng nui và bảo vệ

 

Mỗi xứ đạo trong địa phận Brisbane cần phải cử một người đại diện cho việc bảo vệ trẻ em. Người đại diên này có nhiêm vụ:


1- Đảm bảo rằng toàn bộ xứ đạo nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương


2- Thúc đẩy các chương trình về việc an toàn bao gồm cả việc nhắc nhở cho người khác về các hành vi phù hợp và không phù hợp;


3- Hỗ trợ người quản trị xứ đạo trong việc thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương của Tổng giáo phận trong xứ đạo.

KhanhLe

Người đại diện ban bảo vệ trẻ em – Khanh Le


Anh Gioan B. Lê Khanh là một thành viên của cộng đồng công giáo Việt Nam – Brisbane và là người đại diện ban bảo vệ trẻ em của cộng đồng. Nếu quý vị có những ý kiến hoặc thắc mắc về việc bảo vệ trẻ em, quý vị có thể liên lạc ban bảo vệ trẻ em qua Email

Tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết một cách tế nhị và kín đáo.

 

Áp phích Bảo Vệ Trẻ Em: Safeguard Poster