TĨNH TÂM CỘNG ĐỒNG
Monday, 24 July 2017,  6:00
Hits : 39

Xin mời Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự  buổi

Tĩnh Tâm vào Thứ Hai ngày 24/07/17

lúc 6g00 chiều tại

Trung Tâm CĐCGVN Brisbane,

do Cha Giuse Nguyễn Tầm Thường, Dòng Tên,  thuyết giảng.

Kính mời.

Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD,

Location Trung Tâm CĐCGVN Brisbane