KHÓA LINH THAO 2017
Friday, 21 July 2017,  8:00
To Sunday, 23 July 2017
Hits : 77
Contact Ken Huỳnh, số phone : 0411 311 130 / 0432 451 996.

Do Linh Mục Giuse Nguyễn Tầm Thường, Dòng Tên, hướng dẫn từ 8:00

giờ sáng Thứ Sáu 21/7/2017 đến chiều Chúa Nhật 23/7/2017. Địa diểm :

Xin lưu ý có sự thay đổi địa điểm : Santa Teresa Spiritual Centre, 267 Wellington St, Ormiston QLD 4065.

  Lệ phí : $350 mỗi người. Xin liên lạc anh Ken Huỳnh, số phone : 0411 311 130 / 0432 451 996.

Location Santa Teresa Spiritual Centre, 267 Wellington St, Ormiston QLD 4065.